FINANCIRANJE

Finančni lizing

Finančni lizing je oblika financiranja podobna običajnemu kreditu, le da so pogoji za pridobitev enostavnejši in manj zahtevni. 

Mesečni obroki se lahko prilagajajo glede na želje oziroma finančne zmožnosti jemalca lizinga. Jemalec lizinga lahko izbira višino prvega obroka, dolžino trajanja lizinga ter višino zadnjega obroka. 

Primeren je tako za pravne kot fizične osebe, prednost pa so predvsem nižji kriteriji za pridobitev v primerjavi z običajnim kreditom. Pri tej obliki financiranja jemalec lizinga s plačilom zadnjega obroka postane lastnik predmeta lizinga. 

V primeru, da je jemalec katerekoli oblike finančnega lizinga pravna oseba, vodi predmet lizinga kot svoje osnovno sredstvo in zanj obračunava amortizacijo. V bilanci stanja izkazuje tudi dolgoročno obveznost za zneske lizing obrokov.

PREDNOSTI

Prednosti

 • Enostavni in hitri postopki pri sklepanju pogodbe 
  Pogodba se lahko podpiše pri prodajalcu oziroma dobavitelju predmeta leasinga.
 • Večja prilagodljivost
 • Lizing se, v primerjavi z drugimi oblikami financiranja, lahko najbolje prilagodi zahtevam kupcev. Jemalec lizinga ima možnost, da si prilagodi višino prvega in zadnjega obroka, ter dolžino trajanja lizinga.
 • Natančno načrtovani izdatki 
  Jemalec lizinga lahko le z lizingom vnaprej natančno ve, koliko bo uporaba avtomobila dejansko stala. Mesečni obroki se skozi celotno obdobje trajanja pogodbe ne spreminjajo, izjema so le financiranja sklenjena s spremenljivo obrestno mero.
 • Lizing ne zahteva dodatnega zavarovanja investicije 
  Jemalec lizinga predmet lizinga uporablja (je ekonomski lastnik), pravni lastnik pa je dajalec lizinga. S tem jemalcu lizinga ni potrebno dodatno zavarovati terjatev.
 • Prihranek likvidnih sredstev

Pri financiranju nakupa z lizingom potrebuje jemalec lizinga manjši del lastnih sredstev. Prosta sredstva so tako na razpolago za naložbe, ki zagotavljajo višji donos kot znašajo stroški lizinga.

 • Računovodski vidik 
  V primeru finančnega lizinga se predmet lizinga v bilancah vodi kot strošek amortizacije in strošek financiranja (plačilo obresti). 
  Jemalec lizinga lahko oblikuje investicijske rezerve ter uveljavlja davčne olajšave za investicije v opredmetena sredstva v skladu z zakonom.

 

POSTOPEK

Postopek sklenitve pogodbe o lizingu

1. jemalec lizinga si izbere predmet lizinga 

2. prodajalec mu pripravi ponudbo 

3. jemalec lizinga izpolni zahtevek za sklenitev pogodbe in predloži zahtevane dokumente 

4. dajalec lizinga preveri dokumentacijo in potrdi možnost sklenitve pogodbe 

5. dajalec lizinga pripravi pogodbo 

6. jemalec lizinga podpiše pogodbo 

7. dajalec lizinga plača trgovcu ali dobavitelju 

8. jemalec lizinga prevzame predmet lizinga

DOKUMENTI

Dokumenti za sklenitev finančnega lizinga

Fizične osebe

 • Vloga za odobritev leasinga (takoleasy.si)
 • Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji naslovljen na:

Summit Leasing Slovenija d.o.o. 
Flajšmanova ulica 3 
1000 Ljubljana 
ID številka za DDV: SI42954533

 • Zaposleni predložijo dokazilo o rednih prihodkih za zadnje 3 mesece ( plačilne liste ali bančne izpiske ali potrdilo delodajalca ).
 • Upokojenci predložijo zadnji pokojninski odrezek in bančne izpiske za zadnje 3 mesece.
 • Kopija osebnega dokumenta ( obe strani ) in kopija potrdila o davčni številki.
 • Upravno – izplačilna prepoved ( le v primeru, če želite obroke odplačevati z unovčitvijo upravno izplačilne prepovedi na plačo ).
 • Kmetovalci predložijo odločbo o odmeri davka iz dohodka od opravljanja kmetijske dejavnosti ter bančne izpiske za zadnje 3 mesece.
 • Za rabljeno vozilo – kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.

Pravne osebe

 • Vloga za odobritev leasinga (takoleasy.si)
 • Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji naslovljen na:

Summit Leasing Slovenija d.o.o. 
Flajšmanova ulica 3 
1000 Ljubljana 
ID številka za DDV: SI42954533

 • Kopija osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika.
 • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetja za zadnji dve leti poslovanja.
 • Kopija izpiska iz sodnega registra podjetja.
 • Za rabljeno vozilo – kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.

Samostojni podjetniki in obrtniki

 • Vloga za odobritev leasinga (takoleasy.si)
 • Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji naslovljen na:

Summit Leasing Slovenija d.o.o. 
Flajšmanova ulica 3 
1000 Ljubljana 
ID številka za DDV: SI42954533

 • Kopija osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika.
 • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetnika za zadnji dve leti poslovanja.
 • Kopija potrdila o davčni registraciji zavezanca ( s.p., ki ni davčni zavezanec predloži kopijo davčne številke ).
 • Za rabljeno vozilo – kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.

 

Finančni lizing z višjim zadnjim obrokom

 

Finančni lizing z višjim zadnjim obrokom je oblika financiranja, ki omogoča odlog plačila določenega odstotka kupnine (dogovorjenega ob sklenitvi) na konec dobe financiranja. Tako so obroki skozi celotno obdobje financiranja nižji. 

Primeren je tako za pravne kot fizične osebe. Prednosti so, poleg nižjih kriterijev za pridobitev v primerjavi s običajnim kreditom, tudi možnosti prilagajanja višine mesečnih obrokov glede na plačilne zmožnosti. 

Primer 

Lizing se sklene za tri letno obdobje. Ob plačilu dogovorjenega pologa je sklenjen tudi dogovor, da se npr. 30% financirane vsote poravna ob koncu dobe financiranja (t.j. treh let). V dobi trajanja lizinga se tako plačujejo nižji mesečni obroki, na koncu se s poplačilom 30% vrednosti predmeta lizinga financiranje zaključi.

 

PREDNOSTI

Prednosti

 • Enostavni in hitri postopki pri sklepanju pogodbe 
  Pogodba se lahko podpiše pri prodajalcu oziroma dobavitelju predmeta lizinga.
 • Večja prilagodljivost
 • Lizing se, v primerjavi z drugimi oblikami financiranja, lahko najbolje prilagodi zahtevam kupcev. Jemalec lizinga ima možnost, da si prilagodi višino prvega in zadnjega obroka ter dolžino trajanja lizinga.
 • Natančno načrtovani izdatki 
  Jemalec lizinga lahko le z lizingom vnaprej natančno ve, koliko bo uporaba avtomobila dejansko stala. Mesečni obroki se skozi celotno obdobje trajanja pogodbe ne spreminjajo, izjema so le financiranja sklenjena s spremenljivo obrestno mero.
 • Lizing ne zahteva dodatnega zavarovanja investicije 
  Jemalec lizinga predmet lizinga uporablja (je ekonomski lastnik), pravni lastnik pa je dajalec lizinga. S tem jemalcu lizinga ni potrebno dodatno zavarovati terjatev.
 • Prihranek likvidnih sredstev 
  Pri financiranju nakupa z lizingom potrebuje jemalec lizinga manjši del lastnih sredstev. Prosta sredstva so tako na razpolago za naložbe, ki zagotavljajo višji donos kot znašajo stroški lizinga.
 • Računovodski vidik 
  V primeru finančnega lizinga se predmet lizinga v bilancah vodi kot strošek amortizacije in strošek financiranja (plačilo obresti). 
  Jemalec lizinga lahko oblikuje investicijske rezerve ter uveljavlja davčne olajšave za investicije v opredmetena sredstva v skladu z zakonom.

POSTOPEK

Postopek sklenitve pogodbe o lizingu z višjim zadnjim obrokom 

 1. jemalec lizinga si izbere predmet lizinga  
 1. prodajalec mu pripravi ponudbo  
 1. jemalec lizinga izpolni zahtevek za sklenitev pogodbe in predloži zahtevane dokumente  
 1. dajalec lizinga preveri dokumentacijo in potrdi možnost sklenitve pogodbe  
 1. dajalec lizinga pripravi pogodbo  
 1. jemalec lizinga podpiše pogodbo  
 1. dajalec lizinga plača trgovcu ali dobavitelju  
 1. jemalec lizinga prevzame predmet lizinga

DOKUMENTI 

Dokumenti za sklenitev finančnega lizinga z višjim zadnjim obrokom


Fizične osebe

 • Vloga za odobritev leasinga (takoleasy.si)
 • Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji naslovljen na:

Summit Leasing Slovenija d.o.o. 
Flajšmanova ulica 3 
1000 Ljubljana 
ID številka za DDV: SI42954533

 • Zaposleni predložijo dokazilo o rednih prihodkih za zadnje 3 mesece ( plačilne liste ali bančne izpiske ali potrdilo delodajalca ).
 • Upokojenci predložijo zadnji pokojninski odrezek in bančne izpiske za zadnje 3 mesece.
 • Kopija osebnega dokumenta ( obe strani ) in kopija potrdila o davčni številki.
 • Upravno – izplačilna prepoved ( le v primeru, če želite obroke odplačevati z unovčitvijo upravno izplačilne prepovedi na plačo ).
 • Kmetovalci predložijo odločbo o odmeri davka iz dohodka od opravljanja kmetijske dejavnosti ter bančne izpiske za zadnje 3 mesece.
 • Za rabljeno vozilo – kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.

Pravne osebe

 • Vloga za odobritev leasinga (takoleasy.si)
 • Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji naslovljen na:

Summit Leasing Slovenija d.o.o. 
Flajšmanova ulica 3 
1000 Ljubljana 
ID številka za DDV: SI42954533

 • Kopija osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika.
 • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetja za zadnji dve leti poslovanja.
 • Kopija izpiska iz sodnega registra podjetja.
 • Za rabljeno vozilo – kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.

Samostojni podjetniki in obrtniki

 • Vloga za odobritev leasinga (takoleasy.si)
 • Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji naslovljen na:

Summit Leasing Slovenija d.o.o. 
Flajšmanova ulica 3 
1000 Ljubljana 
ID številka za DDV: SI42954533

 • Kopija osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika.
 • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetnika za zadnji dve leti poslovanja.
 • Kopija potrdila o davčni registraciji zavezanca ( s.p., ki ni davčni zavezanec predloži kopijo davčne številke ).
 • Za rabljeno vozilo – kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.

 

 

Operativni lizing

Poslovni najem - operativni lizing omogoča plačevanje vozila po sistemu »Plačam le toliko, kot potrebujem oziroma uporabljam«. 

Torej gre za pogodbeni odnos, kjer dajalec lizinga zadrži tako pravno kot tudi ekonomsko lastništvo nad predmetom lizinga. 

To pomeni, da jemalec lizinga vzame predmet lizinga v najem za dogovorjeno obdobje ter ga po izteku vrne dajalcu lizinga, v času trajanja pa plačuje najemnino dajalcu lizinga. 

Operativni lizing je primernejši za pravne osebe in samostojne podjetnike. Jemalec lizinga namreč ne izkazuje dolgoročnih obveznosti, ker se v bilanci uspeha prikažejo le stroški najema, v bilanci stanja pa se lizing ne prikazuje. 

Glede na določilo, da doba najema ne sme presegati dobe koristnosti sredstva, je najdaljša doba operativnega lizinga 60 mesecev oziroma 5 let.

PREDNOSTI

Prednosti

 • Enostavni in hitri postopki pri sklepanju pogodbe
  Pogodba se lahko podpiše pri prodajalcu oziroma dobavitelju predmeta lizinga.
 • Večja prilagodljivost 
  Lizing se, v primerjavi z drugimi oblikami financiranja, lahko najbolje prilagodi zahtevam kupcev. Jemalec lizinga ima možnost, da si prilagodi višino prvega in zadnjega obroka ter dolžino trajanja lizinga.
 • Natančno načrtovani izdatki 
  Le z lizingom lahko jemalec lizinga vnaprej natančno ve, koliko bo uporaba avtomobila dejansko stala. Mesečni obroki se skozi celotno obdobje trajanja pogodbe ne spreminjajo, izjema so le financiranja sklenjena z spremenljivo obrestno mero.
 • Lizing ne zahteva dodatnega zavarovanja investicije 
  Jemalec lizinga predmet lizinga uporablja (je ekonomski lastnik), pravni lastnik pa je dajalec lizinga. S tem jemalcu lizinga ni potrebno dodatno zavarovati terjatev.
 • Prihranek likvidnih sredstev 
  Pri financiranju nakupa z lizingom potrebuje jemalec lizinga manjši del lastnih sredstev. Prosta sredstva so tako na razpolago za naložbe, ki zagotavljajo višji donos kot znašajo stroški lizinga.
 • Izvenbilančno financiranje 
  V primeru operativnega lizinga se bilance ne bremenijo z dolgoročnimi obveznostmi. Obrok se v celoti obravnava kot strošek, strošek amortizacije pa bremeni dajalca lizinga. To pomeni, da ostaja potencial jemalca lizinga za najemanje kreditov pri bankah nedotaknjen. 
  Z opcijo »prodaj in vzemi v najem« (obstoječi vozni park se proda dajalcu lizinga in se ista vozila najame) si jemalec lizinga izboljša likvidnost, razbremeni bilanco ter dodatno izboljša kreditno sposobnost.

 

POSTOPEK

Postopek sklenitve pogodbe o operativnem lizingu

 1. jemalec lizinga si izbere predmet lizinga 

  2. prodajalec mu pripravi ponudbo 

  3. jemalec lizinga izpolni zahtevek za sklenitev pogodbe in predloži zahtevane dokumente 

  4. dajalec lizinga preveri dokumentacijo in potrdi možnost sklenitve pogodbe 

  5. dajalec lizinga pripravi pogodbo 

  6. jemalec lizinga podpiše pogodbo 

  7. dajalec lizinga plača trgovcu ali dobavitelju 

  8. jemalec lizinga prevzame predmet lizinga

 

DOKUMENTI

Dokumenti za sklenitev operativnega lizinga


Fizične osebe

 • Vloga za odobritev leasinga (takoleasy.si)
 • Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji naslovljen na:

Summit Leasing Slovenija d.o.o. 
Flajšmanova ulica 3 
1000 Ljubljana 
ID številka za DDV: SI42954533

 • Zaposleni predložijo dokazilo o rednih prihodkih za zadnje 3 mesece ( plačilne liste ali bančne izpiske ali potrdilo delodajalca ).
 • Upokojenci predložijo zadnji pokojninski odrezek in bančne izpiske za zadnje 3 mesece.
 • Kopija osebnega dokumenta ( obe strani ) in kopija potrdila o davčni številki.
 • Upravno – izplačilna prepoved ( le v primeru, če želite obroke odplačevati z unovčitvijo upravno izplačilne prepovedi na plačo ).
 • Kmetovalci predložijo odločbo o odmeri davka iz dohodka od opravljanja kmetijske dejavnosti ter bančne izpiske za zadnje 3 mesece.
 • Za rabljeno vozilo – kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.

Pravne osebe

 • Vloga za odobritev leasinga (takoleasy.si)
 • Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji naslovljen na:

Summit Leasing Slovenija d.o.o. 
Flajšmanova ulica 3 
1000 Ljubljana 
ID številka za DDV: SI42954533

 • Kopija osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika.
 • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetja za zadnji dve leti poslovanja.
 • Kopija izpiska iz sodnega registra podjetja.
 • Za rabljeno vozilo – kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.

Samostojni podjetniki in obrtniki

 • Vloga za odobritev leasinga (takoleasy.si)
 • Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji naslovljen na:

Summit Leasing Slovenija d.o.o. 
Flajšmanova ulica 3 
1000 Ljubljana 
ID številka za DDV: SI42954533

 • Kopija osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika.
 • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetnika za zadnji dve leti poslovanja.
 • Kopija potrdila o davčni registraciji zavezanca ( s.p., ki ni davčni zavezanec predloži kopijo davčne številke ).
 • Za rabljeno vozilo – kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.

 

 

Kredit

Kredit je najprimernejši način financiranja za vse, ki prisegajo na klasiko. 

Ob podpisu pogodbe postane kreditojemalec lastnik vozila, tako z ekonomskega (uporaba) kot pravnega vidika (lastništvo). 

V primerjavi s finančnim lizingom veljajo nekoliko strožji kriteriji odobravanja, zaradi zavarovanja terjatev pa je potrebno računati tudi z dodatnimi stroški iz tega naslova. 

Pri nas lahko dobite enega izmed naslednjih kreditov.

 • Kredit s fiksno obrestno mero do 84 mesecev omogoča boljšo preglednost, saj so obroki, navedeni v EUR, enaki skozi vse obdobje financiranja. 
 • Kredit z variabilno obrestno mero do 84 mesecev je na začetku praviloma ugodnejši, vendar se obroki prilagajajo gibanju obrestnih mer na finančnih trgih ter se s tem tudi ustrezno spreminjajo. V primeru večjih nihanj se tako lahko tudi višina mesečnega obroka bistveno spremeni.

Dokumenti za sklenitev kredita:

 • Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji, naslovljen na kreditojemalca.
 • Zaposleni predložijo:

- Originalne plačilne liste za zadnje 3 mesece.
- Potrdilo delodajalca o plači in podpisan ter potrjen obrazec upravno - izplačilne prepovedi.
- Originalni bančni izpisek o prometu na osebnem računu ali internetni izpisek za zadnje 3 mesece ( na posebno zahtevo tudi potrdilo banke o 3 mesečnih prilivih na osebnem računu ).

 • Upokojenci predložijo:
  - Originalni zadnji pokojninski odrezek.
  - Podpisan obrazec upravno - izplačilne prepovedi.
  - Originalni bančni izpisek o prometu na osebnem računu ali internetni izpisek za zadnje 3 mesece ( na posebno zahtevo tudi potrdilo banke o 3 mesečnih prilivih na osebnem računu ).
 • Kopija osebnega dokumenta ( obe strani ) in kopija potrdila o davčni številki.
 • Za rabljeno vozilo - kopija odjavljenega prometnega dovoljenja, komisijska/kupoprodajna pogodba.

 

 

Pogosta vprašanja

Imate vprašanja povezana s Ford Credit finančnimi produkti? Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja so spodaj.

Finančni lizing

Ali lahko pogodbo o financiranju prekinemo pred iztekom? 
Da. V tem primeru se jemalec lizinga obrne na Summit Leasing Slovenija in zahteva kontaktno osebo za predčasna poplačila, ki mu posreduje ustrezen izračun obveznosti. 

Kolikšen čas je potreben za odobritev lizinga? 
V primeru popolne dokumentacije in ustrezne bonitete jemalca je lizing odobren v enem dnevu. 

Ali lahko dobi lizing oseba, ki dela za določen čas? 
V tem primeru se s stranko dogovarjamo individualno. 

Ali lahko lizing pridobi tudi s.p.? 
Da. Predložiti mora zahtevane dokumente, na osnovi katerih Summit Leasing Slovenija odobri ali zavrne financiranje. 

Kako poteka sistem odplačevanja lizinga? 
Summit Leasing Slovenija vsak mesec pošlje obvestilo za poravnavo obveznosti. 

Ali lahko dobim lizing za rabljeno vozilo? 
Da, ob ustrezni boniteti stranke. 

Kdo skrbi za podaljšanje registracije in zavarovanja? 
Po pogodbi mora stranka sama skrbeti za podaljšanje registracije in zavarovanja, vendar Summit Leasing Slovenija mesec pred iztekom pošlje strankam obvestilo o izteku registracije in zavarovanja. 

Operativni lizing 

Kolikšen čas je potreben za odobritev lizinga? 
V primeru popolne dokumentacije in ustrezne bonitete jemalca je lizing odobren v enem dnevu. 

Ali lahko dobi lizing oseba, ki dela za določen čas? 
V tem primeru se s stranko dogovarjamo individualno. 

Ali lahko lizing pridobi tudi s.p.? 
Da. Predložiti mora zahtevane dokumente, na osnovi katerih Summit Leasing Slovenija odobri ali zavrne financiranje. 

Kako poteka sistem odplačevanja lizinga? 
Summit Leasing Slovenija vsak mesec pošlje račun za poravnavo obveznosti. 

Ali lahko dobim lizing za rabljeno vozilo? 
Da, ob ustrezni boniteti stranke. 

Kdo skrbi za podaljšanje registracije in zavarovanja? 
Po pogodbi mora stranka sama skrbeti za podaljšanje registracije in zavarovanja, vendar Summit Leasing Slovenija mesec pred iztekom pošlje strankam obvestilo o izteku registracije in zavarovanja. 

Kaj storiti v primeru, če prevozim več kilometrov, kot je določeno v pogodbi? 
V pogodbi je opredeljen strošek dodatnega kilometra na osnovi katerega se obračunajo kilometri prevoženi nad pogodbeno dogovorjenim številom. 

Kredit 

Ali lahko prekinem pogodbo o financiranju pred iztekom? 
Da. V tem primeru se kreditojemalec obrne na Summit Leasing Slovenija in zahteva kontaktno osebo za predčasna poplačila, ki mu posreduje ustrezen izračun obveznosti. 

Kolikšen čas je potreben za odobritev kredita? 
V primeru popolne dokumentacije in ustrezne bonitete jemalca je kredit odobren v enem dnevu. 

Ali lahko dobi kredit oseba, ki dela za določen čas? 
V tem primeru se s stranko dogovarjamo individualno. 

Ali lahko dobim kredit za rabljeno vozilo? 
Da, ob ustrezni boniteti stranke.